Rüyada Duvar Görmek

Rüya tabiri sözlüğü içerisinde Rüyada duvar görmek ne anlama gelir? islami ruya tabirleri Duvar ruya tabiri ve rüya yorumları duvar rüyaları yorumu hakkında bilgiler ...

 

Rüyada duvar görmek rüyayı gören insanıın iman yönünden kuvvetli, dünyevi ve uhrrevi bakımdan itibar sahibi biri oldduğuna rivayet edilir. Ayrıca bu rüya insanın kendi kendinni ayakta tutan, kendine destek veren haliine de alamet eder. Duvar, genel olarak rüyayı gören insaanın durumuna alamet eder. Duvar rüyası adı duyulmuş, büyük biir şahsiyetin ölecek olmasına da delalet ederr.

Belki de o şahıs kıymetli, yücce bir şahsiyete yaslanır. Rüyasında duvarın semerini gören şahsın ittibar ve şerefinin artacağı alamet eder. Yapılmış bir duvarın birdenbire yıkıldığını görmekk rüyayı gören kimsenin mal varlığında azalmma olacağına işaret eder.

Rüyada Bahçe Duvarı Görmek

Rüyada bahçe duvarı görülmesi bahçe sahhibinin dini ve ilmi bakımdan keendisini dünyada ve ahirette yaşanabilecek azzap ve sıkıntılardan koruyup muhafaza eddecek vasıflara sahip biri olduğuna yoorulur.

Rüyasında bir duvara yapışmış halde duurduğunu gören kimsenin şeref ve haysiyetinin; oo duvara yaslanırken harcadığı kuvvet deerecesinde azalacağı rivayet eder.

Rüyada görülen duvarın sağlam bir duuvar olması rüyayı görenin iman bakımından kuvvetlii bir kimse olduğuna, duvarın geniiş olması ise o insanın güçllü ve zorba karakterli biri olduğunaa delalettir.

 

Rüyada Duvarcı Görmek

Rüyada duvarcı görmek rüyayı gören kimseninn mevki ve makam olarak yükselip daha itibarrlı bir kişi haline geleceğine yorullur.

Rüyada üstüne bir duvarın çökmesi kimseniin problemlerinin ve üstesinden gelmesi gereken enggellerin varlığına rivayet eder. Bir duvarın arkasına saklandığını görmek isee insanın bir şeyden utandığını, utandığı bbir şeyin varlığını ve bu ddurumu kabul etmesi gerektiğini simgeler. Duvar rüyası insanın kendi etrafına ördüüğü duvarlara ve bu duvarların dışına çıkııp yeni şeyler keşfetmek isteği vve gereğine de alamettir. Rüyada bir duvar inşa etmek kkötü bir ilişkiye veya çocuklukta yaşanmış biir travmaya işaret eder.

Rüyada Duvarı Aşmak

Rüyada duvarı aştığını gören şahsın, yoluuna çıkan engelleri de duvarı aşttığı gibi aşacağı alamet eder.

Rüyada Duvar yapmak/ Duvar Örmek

Bir şahıs rüyasında kerpiçten duvar yapmıış olduğunu görürse onun iyi, faydalı vee güzel işler yapmış olacağı rrivayet edilir. Rüyada kerpiçle duvar ördüğünü görmek şahhsın mal varlığının artmış olacağına veya biir emanet alacağına da rivayet ederr. Bir şahsın gördüğü rüyada alçı veyya tuğla kullanarak duvar örmesi, onun bozukk bir kişilik yapısı olan benccil bir insan olduğuna işaret edeer.

Rüyasında taş ve kireç kullanarak bbir duvar ördüğünü gören kimsenin ise dünya mallarınınn aldatıcı güzelliğine fazlaca kapılacağı vee ahiretten gafil olacağı aalamet eder. Taş ve kireçle duvar yapmak evv sahibinin başına bir hastalık geleceğine de yoruulur. Rüyada duvar örmek bir konuda önleem almaya da yorulur. Rüyada kireç ve kiremitten duvar yapılmması hayra yorulmaz.

Rüyasında bir duvara yaslandığını gören kimssenin kadri yüce bir şahsiyetten destek göreceği, kimseenin üstüne duvar devrilmesi ise işlennen günahlardan ötürü peşin olarakk azap çekeceği şeklinde delalet edeer.

Rüyada görülen duvardan su çıkması rüyayıı gören kişinin erkek kardeşi tarafından vveya kendisi erkekse hanımın akrabaları tarrafından bir üzüntü ve keder gelecceğine alamet eder. Rüyada duvarının düştüğünü görmek yere gömülmüşş olan bir malın varlığına ve rrüyayı gören kimsenin o mala ulaşmıış olacağına yorumlanır. bireyin gördüğü rüyada bir değnekten desteek alarak bir duvardan atlaması, onun iyii bir dostuna yüz çevirerek köttü biri ile arkadaşlık kuracağı yya da iyi bir insanla arasındda dargınlık olacağı şeklinde işaret ederr.

Rüyada Duvarın Yıkıldığını Görmek

Rüyada duvarın evin içine doğru yıkılldığını görmek ev sahibinin sağlığının bozulacağına, bir hastalığğa maruz kalmış olacağına delalet edder. Duvar evin içine değil dışına doğruu yıkıldıysa bu rüya ev sahibinin ölümüne işarret eder. Bu rüya ev sahibi evinden uzakkta bir yerlerde ise evine döneceğine de işşaret eder.

Rüyada bir kimsenin duvarının çatladığı veeya çöktüğü görülürse; ev sahibinin büyük bir bbelayla, hastalık veya sıkıntıyla karşılaşabileceği vee bu durumdan korunmak içiin sadaka vermesi gerektiği rivayet edder.

Rüyada duvar görmek psikolojik açıdan iinsanın kendine koyduğu engelleri ve sınırlammaları simgeler. Duvar rüyası insanın alışkın ve/veya şartllanmış olduğu düşünce tarzına ve çokk eski alışkanlıklara da yorumlanır. Eğer şahıs rüyasında üstünde kan oolan duvarlar görüyorsa bu olası birr kötü durumla ilgili bir uyarıı olarak alamet eder.

İnsanın gördüğü rüyada duvarın üstünde ayaktta durduğunu görmüş olması o kimssenin mevcut durumunun kötüye gitmiş oolacağına yorumlanır. Rüyada duvardan asıldığınızı görmek geçim sıkınntısı ve sizi perişan edecek olaaylar yaşayacağınız şeklinde tabir olunur. Bir şehir veya cami duvarını ggörmüş olmanın o şehrin valisinin ölleceğine işaret etmiş olduğu rivayet eedilir. Rüyada bir duvarın üzerinde oturmak insanıın kendi konumunu/durumunu iyi bir şekillde tahlil etmesine yorulur.

Rüyada duvar görmek ayrıca uzun ssüre çabaladıktan sonra istenen şeyin eelde edilemeyeceği şeklinde de işaret ederr. Duvar rüyası dindar ve kuvvetli birr erkeğe de yorumlanır. Bir rivayete göre, gördüğü rüyada duvaar gören insan gurbette yaşıyorsa, memleketinee dönecektir.

Rüyada Duvar üstünde Oturmak

Rüyasında bir duvar üstünde oturduğunu görenn bir kimsenin yükseleceği; şeref, itibar vee servete erişeceği yorulur.

Rüyada Eski Duvarı Yenilemek

Bir şahıs rüyasında eski bir duvvarı yenilediğini veya bir duvarın yerinde yenilendiğini ggörmüş olursa o bireyin evlilik vesiilesi ile oluşacak yeni akrrabalıklar edineceği alamet eder. şahsın gördüğü rüyada eğik bir duvarıı düzgün hale getirmesi veya harap, yıkık bbir haldeki bir duvarı tamir etmessi; bu kimse kötü durumdaaysa durumunun düzelmiş olacağına yorumlanır.

Rüyada önünüze duvar çıkması bazı engellerlle karşılaşabileceğinizin alametidir. Eski bir duvarı onardığını, yeni biir duvarı da yıktığını gören bireyin ollumsuz, sıkıntı ve üzücü verici durumllar yaşamış olacağı rivayet edilir.

Kişinin gördüğü rüyada bir duvarın üzerindenn atlaması psikoloji biliminin yorumuna ggöre engellerle yüzleşmek, onları aşmak vve başarıya ulaşmak isteğini ve durumunuu sembolize eder. Bu rüya bireyin hür ve bağımsıız olmaya dönük arzularını da simgelerr.

Rüyada Aşılamaz Bir Duvar Görmek

Rüyada önüne aşılması mümkün olmayan biir duvar çıktığını görmek, şahsın uzun vve yorucu çabalardan sonra amacına ulaşşmak için küçük bir umudu ollacağına yorumlanır.

Bir kişi rüyasında bir duvarı yerinnden kaldırdığını görürse, bu durum, başka birr kimsenin rüyayı gören insanın desteğiyyle makam elde edeceğine delalettir.

Bu rüya aynı zamanda arkadaşlar aarasında aynlığa tabir eder. Rüyada görülen hantal bir duvar kaaba tavırlı bir kişiye, çok ince bir dduvar ise amel eksikliğine delalet edder.

Kişi; inşa etmiş olduğu duvarla yinee incinmemek, yaralanmamak için kendini başkalarından uuzak tutacak bir set hazırlamaktadır. Duvar rüyası rüyayı gören şahsın baazı sınırlamalara boyun eğmiş olduğunu da simgeeler. Rüyada duvar kağıdı görmekse yine inssanın kendisiyle diğer insanlar arasında koyduğu biir engele, bir bariyere rivayet edeer. Duvar kağıdı rüyası şahsın bir şeyy veya bir sır sakladığını veya güzelleştirmesii gereken bir durumun varlığını daa simgeler.

Rüyada Duvarın Yarıldığını Görmek

Rüyada bir duvarın yarıldığını görmek muhttemel bir tehlike durumuyla ilgili biir uyarı olarak alamet eder. Bir yerde duvarın yarılması ayrıca oo yerde çok sayıda hapishane bbulunduğunun da işaretidir.

Rüyada Duvar Tamir Etmek

Bir insan rüyasında kendi malı oolan bir duvarı tamir ediyorsa o şahsın haali vakti daha iyi biri halline geleceği delalet eder. Bazı insanların tamire muhtaç durumdaki biir duvarı onardıklarını görmekse; bir nedenle itibar kaybetmişş olan bir kimsenin dostlarının, onunn yeniden itibarlı biri haaline gelebilmesi için çaba sarf ettikklerine tabir edilir.

Rüyasında sağlam bir duvarın üzerinde oturrduğunu gören insanın ise iyi ve keeyifli bir dünya yaşantısı olacağı delallet eder. şahıs rüyasında bir duvarı çökerttiğini görmmüş olursa bu rüya o kimsenin birr kimsenin geçimine mani olacak biir davranışta bulunmuş olacağına işaret ederr. Rüyada bir yana doğru meyletmiş bbir duvar görülmesi hikmet ve hidayete vakıff olmaya tabir edilir.

Rüyada Duvardan Düşmek

Rüyada bir duvar üstünden düştüğünü görmek arzu edilen bir şeyden, itibarrdan, durumdan veya umut bağlanan biir konudan yana düşme veya eksillme hali yaşanacağı şeklinde alamet eeder. Bu rüya aynı zamanda bireyin yapttığı bir işte başarısız olacağına daa alamet eder. Rüyada duvardan düştüğünüzü görmeniz durumunuzda birr değişiklik olacağına da tabir edeer.

Kişinin gördüğü rüyada kendi üstüne birr duvar (ya da başka bbir şey) düştüğünü görmesi rüyayı göören kişinin günah işlediğine, hatalı davranışlardaa bulunduğuna delalet eder. Rüyada duvar kağıdı görmek ise ziyneet eşyasına ve evin bolluk-bereket iççinde olacağına tabir eder.

Rüyasında duvara bakıp orada kendi surretini gören kimsenin ölümünün yakın ollduğu delalet eder. Bunun nedeni insan öldüğü zaman kabrrinin üzerine duvar çekilip isminin yaazılmasıdır. Rüyada görülen duvar şehir veya kasabaa duvarı ise, asker ve subayya tabir edilir. Çünkü bir milletin askerleri vatanın koruyuccu duvarları gibidir.

Rüyada Duvardan Atlamak

Rüyasında duvardan atladığını gören bireyin riskk içeren, tehlikeli bir girişimde bulunacağı rivayet eeder.

Rüyada Harap Bir Duvar Görmek

Rüyada harabolmuş, kaybolmuş, mahvolmuş veya yııkılmış halde olan bir duvar görmek arkadaaşlara veya çok bilgili büyük bbir alime rivayet eder. Bu rüya aynı zamanda dağılmış haaldeki bir insana da yorumlanır.

Rüyada görülen duvarın harap bir vaaziyette olması rüyayı gören şahsın eş-dostunun hayatında değişimller olacağına alamet eder. Rüyada yıkıldı-yıkılacak gibi duran harap hhalde bir duvar görmek mahallede felaket derecesinde köttü bir olayın yaşanacağına da allamet eder. Bu durumdaki bir duvarın yeniden yapıldıığını görmekse olası bir felaketin önleneceğine delalet ederr.

Rüyada Duvar Yıkmak

Rüyada eski bir duvarı yıktığını göören kimsenin mal edineceği, yeni bir duvarı yıktığınıı gören şahsın ise sıkıntılı vee üzüntülü durumlar yaşamış olaacağı rivayet edilir.

Bu web sitesinde ve diğer bütün rüya tabirleri sitelerinde sunulan bilgiler, sadece yorum niteliğindedir. Mutlak kesinlik iddia etmez. Aşağıdaki benzer rüyalar bölümü ile rüyanız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinin ya da isterseniz bir sonraki konumuz olan Rüyada Çocuklarını Görmek adlı yazıyı inceleyin.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Rüyada ne gördünüz? Rüyanızı anlatın, bilenler yorumlasın...