27 Mart 2024

Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan görmek, çeşitli şekillerde yorumlanır. Ünlü rüya yorumcularının (tabircilerinin) farklı ve değişik yorumları vardır. İbn-i Sirin’e göre rüyada aslan görmek, kuvvetli ve şiddet yanlısı bir düşmanla tabir olunur. Demek ki, rüyasında bir aslan gören kimse, kendisinden güçlü ve kuvvetli, hem de saldırgan (şiddet yanlısı) bir düşmanla karşılaşacağına ve­ya böyle bir düşmanının bulunduğuna işarettir. Bu rüyayı gören, kendisini kontrol edecek, böyle bir durumdan zarar görmemek için uyanık bulunması, akıllı hareket etmesi lazımdır. Çünkü gördüğü rüya kendisi için bir uyarıdır. Rüyasında bir aslanla dövüştüğünü, boğuştuğunu gören kimse, üzerine saldıran veya saldıracak kuvvetli bir düş­manla mücadele edeceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında gördüğü aslandan kaçtığını ve fakat aslanın kendisini kovalamadığını (yani aslanın bir zararlı hareketi olmadığını) gören kimse, korku ve endişelerden kurtulur ve düşmanlarına galip gelir. Yani bu rüya iyiye işaret eder. Rüyasında evinde bir aslan görmek, rüyayı gören kimse­nin hayırlı ve iyi şeylere kavuşacağına, güç ve kuvvetli bir durumda bulunacağına ve ömrünün artacağına işaret ola­rak tabir olunur. Aslanın evine girdiğini görmek de hayır­la, saltanatla, uzun ömür ve bol rızıkla tabir olunur. Rüyasında bir aslanı sağdığını (aslandan süt sağdığını) görmek, devlet dairelerinde yüksek makamlarda makam sahibi olunacağına işarettir. Bu rüyayı gören tüccardan, esnaftan biri ise, malı, sermayesi, kazancı artar, ücretle çalışan bir işçi ise, kazancı artar ve bereketlenir. Rüyada dişi bir aslan görmek, geçimsiz, zalim, merha­metsiz ve çocuklarına kötü davranan bir kadına işarettir. Rüyada aslan yavrusu görmek, rüyayı gören kimse için bir erkek çocuğa kavuşacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında aslanın etini yediğini görmek, rüyayı gören kim­senin devletten bir mükafat veya para alacağına işarettir. Rüyada aslan başı yediğini görmek, büyük saltanata, zen­ginlik ve çok mal sahibi olunacağına işarettir. Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu: Rüyada aslan görmek, şu üç cihetten biriyle tabir olunur (yorumlanır): Sultana (hükümet başkanma) işarettir. Cesur (hiçbir şeyden korkmayan) adama işarettir. Güçlü ve inatçı bir düşmana işaret eder. Rüyasında aslan yavrusuna süt içirdiğini gören kimse, hü­kümetten büyük menfaat ve hayır elde edeceğine işarettir. Rüyasında aslan sütü gören ve ondan içtiğini gören kimse, muradına kavuşur, düşmanına galip (üstün) gelir veya büyük bir kimsenin sebebiyle mala ve itibara kavuşur şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında aslan başı bulduğunu görse ve onun etinden de yemiş olduğunu görmesi, büyük bir mevki ve makama ereceğine veya büyük bir nimete ve mala kavuşacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir aslanın kendisini ısırdığını veya yaraladığını görmek, bu rüyası onun düşmanlarından zarar göreceğine işaret olarak yorumlanır. İsmail Eş’asın Yorumu: Rüyasında aslanın kucaklaştığını görmek, hükümdara (devlet başkanına veya devlet büyükleri­ne) yakın olmaya işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir aslanı yediğini gören kimse, devlet başkanına veya devlet büyüklerine yakın bir kişi olacağına onların güvenini kazanacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen aslanın derisi, eti, kemiği ve tüyünün tabir edilmesi düşmandan ve hükümetten elde edilecek mala ve menfaate işaret olarak yorumlanır. Es’Salimi’nin Yorumu: Rüyasında bir aslana bindiğini ve onu istediği şekilde sözünü dinlettiğini ve dilediği istika­mete götürdüğünü görmek, kendisinden daha büyük, da­ha güçlü olan düşmanına galip (üstün) geleceğine işarettir. Rüyasında bir aslandan kaçtığını ve aslanın kovaladığını görmek, korktuğundan kurtulup emniyete (güvenliğe) er­meye ve dileğine kavuşmaya işarettir. Yine aslandan korkmuş olduğunu fakat aslanın kendisi­ne dokunmadığını görmek ise, düşmanından kurtulacağı­na işaret olarak yorumlanır. Rüyasında aslanın uzuvlarından (organlarından) yani aslanın bedeninin herhangi bir parçasını (derisi, eti, kemiği, tüyü vesairesinden) bulmuş olduğunu gören kişi, mirasa kavuşur ve miras yiyeceğine işaret olarak yorumlanır. Ebu Saidil’Vaiz’in Yorumu: Rüyasında vahşi ve korkunç (azgın) bir aslanın halkın yolunu kesmiş olduğunu görmek, hükümdarın (devlet başkanının) ve devletin emrindeki idarecilerin zulüm ve haksızlık yapacağına işaret eder. Rüyasında bir aslan yavrusunu besliyormuş olduğunu görmek, eğer ehilse devlet başkanının çocuklarına öğretmen olacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir aslanın öptüğünü görmek, itibar sahibi ol­mak, saygınlığı artmak ve hükümetten büyük menfaat el­de edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir aslanın öldürdüğünü görmek, içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder. Rüyasında bahçesinde bir aslan olduğunu görmek, düşmanına galip ve üstün geleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında dişi aslanın sütünü içtiğini gören kişi, düşmanı­na galip geleceğine işarettir. Etini yediğini görmek, güçlü olacağına ve büyük bir mülk sahibi olacağına işarettir. Rüyada aslan görmek, zamanın büyükleri ile dost­luğa işarettir. Bazı yorumculara göre, yüksek mevkide bulunan bir şahsın sizi kötülemek ve mevkiinizden indirmek istediğine işaret sayılır. Aslana binmek hakim olmaya aslanları yolda koşarken gör­mek, ümit edilmedik bir yerden başınıza bir devlet kuşu konacağı­na ve son derece sevinmeye, aslan eti, yemek, zenginlik ve refaha kavuşmaya işarettir. İki aslanın birbirleriyle boğuştuğunu görmek, iki büyük adamın kavgasını seyretmeye, aslan öldürmek, her saha­da başarıdan başarıya koşmaya, bir aslanın birinin yanına gitmesi, yanma gidenin kederleneceğine işarettir. Aslanla bir evde bulunmak düşmana yakın olmaya, aslanı genç bir kız görürse, iyi huylu güzel bir delikanlı ile evleneceğine, dişi aslan, görmek, servete kavuşmaya, bekar bir erkek dişi aslanı görürse bir kızla veya dul ile tanışmaya, aslanla konuşmak, kuvvetli dostlar kazanmaya, karlı ticarete işarettir. Arkanızdan aslan koşarsa, düşmanlarınızı tuzağa düşürmeye, aslan üstüne binmek beklenmeyen başarıyla yüksek bir mevki sahibi olmaya işarettir. Aslan ile sırt sırta dayanmak büyük bir kayba uğrayıp üzülmeye, aslan yavrusu, iş hayatında iyi bir arkadaşa rastlamaya, işaret olarak yorumlanır. Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zâlim şiddetli ve cebbar bir hükümdara işârettir. Arslan görmek, hastanın şifâ bulmasına da j delâlet eder. Rüyada dişi arslan görmek, şerli, kötü, zâlim ve çocuğuna kahredici bir kadına yorumlanır. Arslan, zulme, şiddete, kendini beğen­mişliğe, günâh işlemeye ve nazlanmaya da delâlet eder. Bazen rüyada görülen arslan, saldırıcı düş­mana işâret eder. Rüyada arslan görmek, çetin, kuvvetli ve şiddetli bir düşmana da delâlet eder. Arslanla dövüştüğünü görmek, rüya sahi­binin azgın, kuvvetli düşmanıyla kavga edece­ğine işârettir. Bir arslana karşı çıktığını fakat arslanın ken­disine doğru geldiği halde ona saldırmadığını görmek, rüya sahibinin devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmeyeceğine işârettir. Arslandan kaçtığını ve arslanın kendisini kovalamadığını görmek, rüya sahibinin korku ve endişeden kurtulmasına ve düşmanına üs­tün gelmesine işârettir. Arslan ile güreş tuttuğunu görmek, rüya sahibinin hasta olabileceğine işârettir. Rüyada arslanın kendisini ısırdığını gör­mek, rüya sahibinin ısırdığı miktar kadar düş­manından bir şeye erişmesine işâret eder. Rüyada arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görmek, rüya sahibine düşma- | nının malından bir şey geçeceğine işârettir. Çoğu kere bu miras malına delâlet eder. Rüyada korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görmek, kötü bir duruma, musibete düşmeye, yahut başına altından çı­kamayacağı bir işin gelmesine İşârettir. Rüyada yırtıcı hayvandan birisine bindiğini ve korkmadığını görmek, galip geleceği bir düşman ile yorumlanır. Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder. Rüyada arslan etini yediğini görmek, dev­let tarafından gelecek bir mükâfata, paraya veya düşmanına galip gelmeye de delâlet eder. Rüyada arslan başı yediğini görmek, büyük saltanata ve çok mala işârettir. Rüyada arslanın bir şehre girmesi, o şehre düşmanın girmesine delâlet eder. Rüyada arslan yavrusu görmek, bir erkek çocuğa işârettir. Rüyada bir dişi arslanı sevip okşadığını görmek, rüya sahibinin büyük bir sıkıntıdan ve şiddetli bir ızdıraptan kurtulmasına işârettir. Rüyada dişi arslan sütü içtiğini görmek, sultan tarafından gelecek bir mala ve menfaate delâlet eder. Yine rüyada dişi arslan sütü içtiğini gör­mek, düşmanı üzerine zafer bulmaya işârettir.

Başka bir rüya tabircisine göre;

İnsanlar gün içinde yorulmakta ve aynı bir makine gibi bazen durmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu durgunluk uykudur. Uyku vücudun ve organların dinlenme süreci olarak adlandırılabilir. Uyku ile tüm günün yorgunluğunu atar ve yeni bir gün için enerji depolamamızı sağlar. Uyku hayatımız boyunca ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız bir iştir. Uykuyu insanlar kısa süreli ölüm diye de adlandırılabilmektedir. Çünkü inanışa göre insanlar uyurken ruhları dolaşmaya çıkar hatta astral seyahatler de bu kavramdan yola çıkarak yapılmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

Uyurken genel olarak rüyalar görmekteyiz ve bu rüyalardan etkilenmekteyiz. Uyku ve yarı uyanıklık arasında halüsinasyonlara benzer şekilde rüyalar görmektedir.

Rüyalar Ve Çeşitleri

İnsanlar rüyalarında gördükleri şeylerden anlam çıkarmaktadır. Hatta bunun işlerini yapanlar vardır. Bunlar rüya tabircisi olarak adlandırılmaktadır. Rüyalar inanışa göre yaşanacak olayların habercisi olan ve önceden görmenizi sağlayan rüyalardır. İkincisi ise korkutan rüyalardır. Korkutan ve vesvese verdiğine inanılan rüyalar bulunmaktadır ve bunlar karabasan veya bilimsel açıklaması ile uyku felci olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü rüya çeşidi ise aklımızın bize oynadığı oyunlar şeklinde olan ve bilinçaltımızın yardımı ile olan rüyalardır. Bu rüyalar gün içinde yaşadığımız veya bizim aklımızdan geçen konular hakkında olmaktadır. Bu rüyaların çeşitleri bu şekil olarak ayrılıyor desek de başka çeşit de rüyalar görmek de mümkündür.

Rüyada Aslan Görmek

Rüyalar da gördüğümüz şeyler bize gelecekten haber getirdiğine inanılır. Tabircilere göre yorumlanan bu rüyalardan çıkan anlamlara göre insanlar hayatlarını sorgulamakta ve bazen yön vermektedir. Bu denli önemli bir yere sahip rüyalar bizler için kuvvetli bir inanç biçimidir. Rüyalar da görülen hayvan veya sembol veya olaylardan anlam çıkarılmaktadır. Bunlardan biri olan rüyada görülen aslanın da elbet bir anlamı vardır. Rüyada görülen aslanın hareketlerine veya cinsiyetine göre ve olaylara göre farklı anlamları vardır. Rüyada aslan görmenin anlamı yüksek bir makama erişeceğinize rivayet etmektedir. Hatta bu makamı kazanırken size yardım edecek birinin olduğu anlamına da varılmaktadır. Rüyada görülen aslanın anlamı işlerin düzene girmesine ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret ettiğine inanılır.

Rüyada Dişi Aslan Görmek

Rüyada dişi aslan görmenin anlamı adalete tecil etmektedir. Dişi aslanın geçmişteki anlamlarından biri de zalim düşmanları yenmeye işaret etmesidir. Aynı aslanda olduğu gibi dişi aslan görmek de sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Rüyanızda eğer dişi aslan sütünden içtiğinizi gördüyseniz bu devletten bir iyilik veya yardım göreceğiniz anlamına gelmektedir. Rüyada dişi aslan eti yemek ise zenginliğe delalet etmektedir. Rüyasında dişi aslan ile mücadele eden kimse işlerinde başarıya ulaşacağına inanılır.

Rüyada Aslandan Kaçmak

Rüyasında aslandan kaçan kişi sıkıntılarından veya korkularından kurtulacağına inanılır. Rüya sahibi düşmanına galip gelerek kazanacağına inanılır rüyasında aslandan kaçan kişinin. Rüyada aslandan kaçmak kötülüklerden kaçmaya ve sakınmaya işaret etmektedir. Bu durum tövbe etmeye ve sakıncalı durumlardan kurtulmaya işaret etmektedir.

Rüyada Aslan Yavrusu Görmek

Rüyada aslan yavrusu görmek erkek çocuğa işaret etmektedir. Rüya da aslan yavrusu yuvasına girdiğinizi gördüyseniz bu uzun ve güzel bir ömre işaret etmektedir. Rüyada aslan yavrusu görmek merhametli bir iş yapan insan olmaya da yorumlanmaktadır.

Rüyada Aslan Öpmek

Rüyada eğer bir aslan öptüyseniz veya öpen birini gördüyseniz bu menfaate ve hayır göreceğine yorulur. Çalıştığınız yerde yükselmeye ve terfii almaya işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Aslan Kovaladığını Görmek

Rüyada görülen beyaz aslanın anlamı gören kişinin hayatı boyunca sıkıntı üzüntü yaşamayacağına yorulur. Kişi beyaz aslanın kovaladığını gördüyse istediği bir şeyin gerçekleşeceğine ve muradına erip mutlu olacağına işaret edilmektedir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir